Aktuellt

Senaste nyheterna

Tre Kronor Property Investment genomför riktad emission och tecknar avtal om förvärv av fastigheter i Sverige och Norge

2018-07-18

Tre Kronor Property Investment AB, ("Tre Kronor" eller "Bolaget"), har idag via dotterbolag, tecknat avtal om förvärv av tretton fastigheter i Norge och fyra fastigheter i Sverige för ett bedömt underliggande fastighetsvärde om cirka SEK 495 miljoner. Bolaget har även, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, genomfört en riktad nyemission om 1 734 300 aktier till ett pris om SEK 106,96 per aktie, vilket före emissionskostnader tillfört Bolaget SEK 185,5 miljoner.

Emissionen
Motivet till den riktade nyemissionen var att tids- och kostnadseffektivt, tillföra Bolaget kapital med avsikt att kunna genomföra fastighetsförvärv. Syftet med beslutet om en riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är huvudsakligen att tillvarata möjligheten att, på attraktiva villkor, till en begränsad kostnad och kort tid, anskaffa kapital för tillväxt, och därmed främja Bolagets möjligheter att skapa ytterligare värde för alla aktieägare.

Teckningskursen har bestämts av styrelsen och baseras på den volymriktade stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under nittio (90) handelsdagar från och med den 23 februari 2018 till och med 6 juli 2018. Catella har rest större delen av kapitalet i emissionen och såväl befintliga aktieägare och nya investerare som har tecknat sig i emissionen är huvudsakligen befintliga kunder till Catella Bank S.A.

Nyemissionen syftar till att möjliggöra en expansion av Bolagets verksamhet och att kunna finansiera identifierade förvärv i Sverige och Norge. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att en riktad nyemission kan genomföras betydligt snabbare och billigare än en företrädesemission samt att bolaget kan tillföras nya strategiskt viktiga ägare. Med hänsyn till det anförda och till den föreslagna teckningskursen bedöms en riktad nyemission på föreslagna villkor vara till fördel för Bolaget och dess aktieägare.

Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 32,8 procent i förhållande till antalet aktier genom att antalet utestående aktier i Bolaget ökar med 1 734 300 aktier från 3 555 000 aktier till totalt 5 289 300 aktier och aktiekapitalet ökar med SEK 1 734 300 från SEK 3 555 000 till totalt SEK 5 289 300.

"Vi är mycket nöjda med att genom den nu genomförda riktade emissionen både ha säkrat finansieringen till förvärv i Sverige och Norge och samtidigt ha utökat aktieägarkretsen med flera större investerare. Detta ligger i linje med Tre Kronors uttalade mål att genomföra förvärv som skapar aktieägarvärde och stärker utdelningsförmågan per aktie." säger Bernt-Olof Gustafsson, styrelseordförande, Tre Kronor Property Investment AB

"Genom förvärven ökar vi förvaltad volym i Sverige och får en bra grundportfölj i Norge. Tre Kronors driftnetto beräknas genom förvärven öka till cirka SEK 87 miljoner på årsbasis. Tillväxten skapar ytterligare möjlighet för Tre Kronor att vara en aktiv fastighetsägare och att vara ett stöd till våra hyresgästers verksamhet vilket bygger värde både för dem och våra aktieägare" säger Michael Johansson, vd på Tre Kronor Property Investment AB

"Vi såg ett stort intresse för Tre Kronor och emissionen blev på kort tid övertecknad. Emissionens storlek visar tydligt på viljan bland investerare att få exponering mot livsmedelsfastigheter - en delmarknad där främst pensionsfonder och större livbolag varit de huvudsakliga investerarna. Timingen för förvärv är god i såväl Sverige som Norge och investerarna har sett ett tydligt värde i att Tre Kronor etablerar en närvaro i Norge" säger Martin Malhotra, ansvarig projektledare på Catella

Förvärven
De förvärvade fastigheterna utgörs av tretton fastigheter i Norge och fyra fastigheter i Sverige. Förvärven innebär att Bolaget utökar sin närvaro i Sverige och samtidigt etablerar sin närvaro i Norge. Samtliga förvärv, förutom två fastigheter i Sverige, sker i bolagsform.

Fastigheternas befintliga lån kommer att refinansieras med nya lån motsvarande cirka SEK 33,4 miljoner och NOK 165 miljoner från bank samt SEK 30 miljoner i junior finansiering. I samband med transaktionen kommer befintlig junior skuld om cirka SEK 50 miljoner att refinansieras. Den preliminära köpeskillingen uppgår totalt cirka 130 miljoner kronor vid en omräkningskurs om NOK/SEK 1,1. Tre Kronor erlägger del av köpeskillingen i förvärv av fastigheterna Deje 5:13 i Forshaga och Östra Via 1:62 i Örebro via en kvittningsemission om 18 911 stycken nyemitterade aktier i Tre Kronor till en överenskommen kurs om SEK 117,0 per aktie. Den slutgiltiga köpeskillingen ska motsvara den preliminära köpeskillingen med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen i bolagsaffärer och med sedvanlig likvidavräkning i rena fastighetsaffärer. Eventuella justeringar i den preliminära köpeskillingen ska regleras kontant.

Det totala fastighetsvärdet som förvärvas uppgår till SEK 82,5 miljoner i Sverige enligt extern värdering och cirka NOK 375 i Norge enligt indikativ intern värdering. Ekonomiskt tillträde är avtalat att ske den 31 augusti. Genom dessa förvärv utökas Bolagets totala uthyrningsbara area med cirka 9 200 kvadratmeter i Sverige och cirka 24 400 kvadratmeter i Norge.

Beräknat driftöverskott ökar genom förvärven från cirka SEK 54 miljoner till cirka SEK 87 miljoner på årsbasis. Beräknat förvaltningsresultat före skatt ökar från cirka SEK 32 miljoner till cirka SEK 51 miljoner på årsbasis motsvarande en ökning med cirka SEK 0,4 per aktie från cirka SEK 9,1 per aktie till cirka SEK 9,5 per aktie.

Rådgivare
Catella Bank S.A. och ABG Sundal Collier har varit joint bookrunner i den riktade emissionen. Catella Corporate Finance Stockholm AB har varit finansiell rådgivare till Tre Kronor. DNB Bank ASA, Filial Sverige har varit emissionsinstitut. Glimstedt Advokatbyrå har varit legal rådgivare i Sverige och Advokatfirmaet Selmer har varit legal rådgivare vid förvärv i Norge.

Se länk för det fullständiga pressmeddelandet


Elin Abrahamsson ny kommersiell förvaltare hos Tre Kronor

2018-06-25

Elin kommer från och med den 13 augusti att ingå i Catella Property Asset Managements uppdrag för Tre Kronor Property Investment och förstärker den kommersiella förvaltningen i bolaget.

Elin har mångårig erfarenhet inom fastighetsbranschen och kommer närmast från NFF Nordic AB/ NFF-Gruppen där hon verkat i flertalet olika roller.

Vi hälsar Elin välkommen till Tre Kronor.


Under vecka 26 kommer vår samarbetspartner LeaseGreen att besöka ett urval av våra fastigheter

2018-06-25

Syftet med besöket är att som ett pilotprojekt utföra en teknisk studie i syfte att kartlägga möjligheter att förbättra fastigheternas inomhusklimat och energieffektivitet.

Se länk för ytterligare information.


Tre Kronor har engagerat Mika Saukkila som Teknisk Chef

2018-01-15

Mika ingår i Catella Property Asset Managements uppdrag för Tre kronor Property Investment och skall jobba med den tekniska förvaltningen.

Han har trettio års erfarenhet från bygg och fastighetssektorn och kommer närmast från Fortum Värme där han varit fastighetsförvaltare. Tidigare arbetsgivare har bland andra varit Veolia, Telia och Fortifikationsverket.

Vi hälsar Mika välkommen till Tre Kronor.


Nyfiken på nya lokaler?

Välkommen med dina frågor till Marcus på 073-202 08 28 eller Michael på 073-200 40 28, alternativt skicka ett mejl till: uthyrning@catella.se

Lediga lokaler