Aktuellt

Senaste nyheterna

Tre Kronor Property Investment AB (publ) publicerar årsredovisning för 2018

2019-03-12

Tre Kronor Property Investments årsredovisning för 2018 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.3krproperty.se

2019-03-12

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: 
Michael Johansson, vd; telefon: +46 73-200 40 28, e-mail: michael.johansson@3krproperty.se, alternativt se bolagets hemsida: www.3krproperty.se

Bolagets aktie (3KR.ST) är upptagen till handel på Nasdaq First North med FNCA Sweden AB som Certified Adviser, +46(0)8-528 00 39, info@fnca.se.


Bokslutskommuniké 2018

2019-02-28

Bokslutskommuniké 2018

  • Hyresintäkterna uppgår till 101 mkr (15 mkr).
  • Driftsöverskottet uppgår till 74 mkr (11 mkr).
  • Överskottsgraden uppgår till 73% (71%).
  • Värdet på fastighetsportföljen uppgick till 2.282 mkr (903 mkr) vilket ger orealiserade värdeförändringar om 162 mkr (83 mkr).
  • Resultat efter skatt uppgick till 149 mkr (50 mkr).
  • Resultat per aktie uppgick till 24,8 kronor (14,1 kronor).
  • Styrelsen föreslår att aktieutdelningen höjs till 8,25 kronor (8,00 kronor) per aktie och år med första kvartalsvisa avstämningsdag 2019-04-25.

Se länk för den fullständiga bokslutskommunikén.


Tre Kronor Property Investment AB (publ) genomför riktad nyemission av aktier i samband med fastighetsförvärv

2019-01-30

Tre Kronor Property Investment AB ("Tre Kronor" eller "Bolaget") offentliggör idag en riktad nyemission om 40 323 aktier till en teckningskurs om 124 kronor per aktie. De nya aktierna kommer att användas som betalning genom kvittning av fordran för ett förvärv där 40 323 aktier ska tecknas av säljaren Fogelvik NordVäst AB ("Säljaren").

Förvärvet avser Visionsbolaget 15505 AB och indirekt fastigheterna Kolbäcks-Vallby 1:31 i Hallstahammar, Vargen 10 och 11 i Norberg och Göta 3 i Orsa ("Förvärvet"). De förvärvade fastigheterna omfattar i huvudsak ytor för dagligvaruhandel och de största hyresgästerna är Hemköp följt av ICA och Systembolaget. Tillträde beräknas ske den 31 januari 2019.

"Förvärvet för in ytterligare tre välbelägna dagligvarufastigheter vars lägen skapar betydande förvaltningssynergier. I och med förvärven fortsätter Tre Kronor att stärka sin roll som fastighetsägare inom dagligvaruhandeln." säger Michael Johansson, vd på Tre Kronor Property Investment AB (publ).

"Vi säljer fastigheterna för att fokusera vårt bestånd till hyresbostäder i våra prioriterade orter och ser samtidigt fram emot att ha fortsatt exponering mot dagligvarufastigheter som aktieägare i Tre Kronor.", säger Isabelle Wikner, vd på Fogelvik NordVäst AB.

Genom Förvärvet beräknas Tre Kronors uthyrbara area öka med 4 680 kvm. Bolagets driftnetto bedöms öka med cirka SEK 2,4 miljoner och intjäningsförmågan bedöms öka med SEK 1,6 miljoner motsvarande cirka SEK 0,2 per aktie.

Den riktade nyemissionen beslutades av styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämman den 3 april 2018. Emissionen förväntas slutföras under början av februari månad 2019. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kvitta Bolagets skuld till Säljaren som uppstått till följd av Förvärvet.

Teckningskursen om 124 kronor per aktie har fastställts av styrelsen och baseras på överenskommelse med Säljaren enligt ingånget överlåtelseavtal. Tidpunkt för teckning och betalning i nyemissionen har bestämts till den 31 januari 2019, med rätt för styrelsen att senarelägga sådan tidpunkt.

Nyemissionen medför att antalet aktier i Tre Kronor ökar med 40 323 aktier från 8 454 679 aktier till totalt 8 495 002 aktier och aktiekapitalet ökar med 40 323 kronor från 8 454 679 kronor till totalt 8 495 002 kronor. Nyemissionen innebär en aktieutspädning om cirka 0,47 procent.

Se länk för det fullständiga pressmeddelandet.


Tre Kronor offentliggör utfall i riktad nyemission och går vidare med förvärv av GSS-Portföljen

2018-10-24

Tre Kronor Property Investment AB (publ) ("Tre Kronor" eller "Bolaget") offentliggjorde den 21 september 2018 att Bolaget tecknat villkorat avtal om förvärv av livsmedelsfastigheter i Sverige för ett överenskommet fastighetsvärde om SEK 903 miljoner ("GSS-Portföljen") och avsåg att genomföra en riktad kontant nyemission om lägst 3 037 384 aktier ("Emissionen").

Den 24 oktober beslutade Tre Kronors styrelse om tilldelning av 3 146 468 stycken tecknade aktier vilket motsvarar en emissionslikvid om cirka SEK 337 miljoner före emissionskostnader.

"Vi får genom förvärvet av GSS-Portföljen en stärkt utdelningsförmåga per aktie och en ökad diversifiering av fastighetsportföljen. Genom Emissionen har vi även breddat vår ägarkrets och når ett eget kapital om cirka SEK 1 miljard, vilket sammantaget skapar förutsättningar för en mer likvid och attraktiv aktie" säger Bernt-Olof Gustafsson, styrelseordförande i Tre Kronor Property Investment AB (publ)

"Förvärvet skapar ökade synergier för Tre Kronor och vi ser tydliga skalfördelar och en ökad effektivisering genom de förvaltningssystem vi på kort tid har byggt upp. ICA blir nu vår enskilt största hyresgäst efter förvärvet. Tre Kronor är efter Emissionen välkapitaliserat och vi är nu redo att genom aktiv dialog med våra hyresgäster skapa värde för våra hyresgäster, deras kunder och Tre Kronors aktieägare. Efter förvärvet av GSS-Portföljen ökar Tre Kronors beräknade driftnetto till SEK 137 miljoner" säger Michael Johansson, vd på Tre Kronor Property Investment AB (publ)

"Vi såg ett stort intresse för Tre Kronor och Emissionen. Det fanns även ett tydligt intresse från institutionella investerare vilket kommer synas i aktieboken. Det faktum att Tre Kronor nu genom riktade kontantemissioner kopplade till förvärv på mindre än ett år tagit in drygt SEK 877 miljoner visar tydligt på viljan bland investerare att få exponering mot livsmedelsfastigheter - en delmarknad där främst pensionsfonder och större livbolag varit de huvudsakliga investerarna." säger Martin Malhotra, ansvarig projektledare på Catella

Emissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 37,2 procent i förhållande till antalet aktier genom att antalet utestående aktier i Bolaget ökar med 3 146 468 aktier från 5 308 211 aktier till totalt 8 454 679 aktier och aktiekapitalet ökar med SEK 3 146 468 från SEK 5 308 211 till totalt SEK 8 454 679.

GSS-Portföljen utgörs av 43 matbutiker i företrädesvis södra och mellersta Sverige, vilket överlappar väl med Tre Kronors nuvarande fastigheter. Idag är Systembolaget största hyresgäst och efter förvärvet blir ICA den enskilt största hyresgästen. Efter förvärvet beräknas det totala fastighetsvärdet i Tre Kronor uppgå till drygt SEK 2 308 miljoner. Genom förvärvet ökar beräknat driftnetto till cirka SEK 137 miljoner på årsbasis och beräknat förvaltningsresultat före skatt ökar till cirka SEK 80 miljoner på årsbasis.

Rådgivare
Catella Bank S.A. är joint bookrunner tillsammans med ABG Sundal Collier AB. DNB Bank ASA filial Sverige är emissionsinstitut. Catella Corporate Finance Stockholm AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Glimstedt Stockholm KB är legal rådgivare till Tre Kronor i samband med Emissionen. Catella Property Asset Management AB sköter den löpande, kommersiella och tekniska förvaltning åt Tre Kronor.

Se länk för det fullständiga pressmeddelandet.


Tre Kronor Property Investment offentliggör prospekt i samband med nyemission

2018-09-26

Tre Kronor Property Investment AB (publ) ("Tre Kronor" eller "Bolaget") offentliggjorde 21 september 2018 att avtal, villkorat av finansiering, tecknats om förvärv av samtliga aktier i ett bolag som direkt eller indirekt äger 50 fastigheter innehållandes 43 stycken matbutiker i Sverige ("GSS-Portföljen") samt att Tre Kronor för att kunna uppfylla finansieringsvillkoret beslutat att genomföra en riktad kontantemission om högst 350 MSEK ("Emissionen") till en teckningskurs som fastställts av styrelsen till SEK 107 per aktie.

Styrelsen i Tre Kronor har med anledning av Emissionen upprättat ett prospekt som idag, den 26 september 2018, har godkänts av Finansinspektionen samt därefter offentliggjorts av Tre Kronor. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt på Tre Kronors webbplats (www.3krproperty.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Tre Kronors intjäningsförmåga stärks genom förvärvet. Efter förvärv av GSS-Portföljen beräknas Tre Kronors intjäningsförmåga (förvaltningsresultat före skatt) till cirka SEK 80 miljoner eller lägst SEK 9,3 per aktie vilket motsvarar cirka SEK 9,7 per aktie efter justering för kassa till projekt i befintligt bestånd. Efter Bolagets initiala förvärv oktober 2017 var motsvarande beräknade intjäningsförmåga SEK 31 miljoner eller SEK 8,8 per aktie.

Baserat på den ökande intjäningsförmågan och nuvarande finansiella ställning bedömer styrelsen att bolaget kommer kunna öka sin årliga utdelning för kalenderår 2019. Slutligt beslut om sådan utdelning är dock upp till kommande årsstämma.

Rådgivare
Catella Bank S.A. är joint bookrunner tillsammans med ABG Sundal Collier AB. DNB Bank ASA filial Sverige är emissionsinstitut. Catella Corporate Finance Stockholm AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Glimstedt Stockholm KB är legal rådgivare till Tre Kronor i samband med Emissionen. Catella Property Asset Management AB sköter den löpande, kommersiella och tekniska förvaltning åt Tre Kronor.

Se länk för det fullständiga pressmeddelandet.


Nyfiken på nya lokaler?

Välkommen med dina frågor till 08-463 32 55, alternativt skicka ett mejl till: uthyrning@catella.se

Lediga lokaler