Aktuellt

Senaste nyheterna

Tre Kronor offentliggör utfall i riktad nyemission och går vidare med förvärv av GSS-Portföljen

2018-10-24

Tre Kronor Property Investment AB (publ) ("Tre Kronor" eller "Bolaget") offentliggjorde den 21 september 2018 att Bolaget tecknat villkorat avtal om förvärv av livsmedelsfastigheter i Sverige för ett överenskommet fastighetsvärde om SEK 903 miljoner ("GSS-Portföljen") och avsåg att genomföra en riktad kontant nyemission om lägst 3 037 384 aktier ("Emissionen").

Den 24 oktober beslutade Tre Kronors styrelse om tilldelning av 3 146 468 stycken tecknade aktier vilket motsvarar en emissionslikvid om cirka SEK 337 miljoner före emissionskostnader.

"Vi får genom förvärvet av GSS-Portföljen en stärkt utdelningsförmåga per aktie och en ökad diversifiering av fastighetsportföljen. Genom Emissionen har vi även breddat vår ägarkrets och når ett eget kapital om cirka SEK 1 miljard, vilket sammantaget skapar förutsättningar för en mer likvid och attraktiv aktie" säger Bernt-Olof Gustafsson, styrelseordförande i Tre Kronor Property Investment AB (publ)

"Förvärvet skapar ökade synergier för Tre Kronor och vi ser tydliga skalfördelar och en ökad effektivisering genom de förvaltningssystem vi på kort tid har byggt upp. ICA blir nu vår enskilt största hyresgäst efter förvärvet. Tre Kronor är efter Emissionen välkapitaliserat och vi är nu redo att genom aktiv dialog med våra hyresgäster skapa värde för våra hyresgäster, deras kunder och Tre Kronors aktieägare. Efter förvärvet av GSS-Portföljen ökar Tre Kronors beräknade driftnetto till SEK 137 miljoner" säger Michael Johansson, vd på Tre Kronor Property Investment AB (publ)

"Vi såg ett stort intresse för Tre Kronor och Emissionen. Det fanns även ett tydligt intresse från institutionella investerare vilket kommer synas i aktieboken. Det faktum att Tre Kronor nu genom riktade kontantemissioner kopplade till förvärv på mindre än ett år tagit in drygt SEK 877 miljoner visar tydligt på viljan bland investerare att få exponering mot livsmedelsfastigheter - en delmarknad där främst pensionsfonder och större livbolag varit de huvudsakliga investerarna." säger Martin Malhotra, ansvarig projektledare på Catella

Emissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 37,2 procent i förhållande till antalet aktier genom att antalet utestående aktier i Bolaget ökar med 3 146 468 aktier från 5 308 211 aktier till totalt 8 454 679 aktier och aktiekapitalet ökar med SEK 3 146 468 från SEK 5 308 211 till totalt SEK 8 454 679.

GSS-Portföljen utgörs av 43 matbutiker i företrädesvis södra och mellersta Sverige, vilket överlappar väl med Tre Kronors nuvarande fastigheter. Idag är Systembolaget största hyresgäst och efter förvärvet blir ICA den enskilt största hyresgästen. Efter förvärvet beräknas det totala fastighetsvärdet i Tre Kronor uppgå till drygt SEK 2 308 miljoner. Genom förvärvet ökar beräknat driftnetto till cirka SEK 137 miljoner på årsbasis och beräknat förvaltningsresultat före skatt ökar till cirka SEK 80 miljoner på årsbasis.

Rådgivare
Catella Bank S.A. är joint bookrunner tillsammans med ABG Sundal Collier AB. DNB Bank ASA filial Sverige är emissionsinstitut. Catella Corporate Finance Stockholm AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Glimstedt Stockholm KB är legal rådgivare till Tre Kronor i samband med Emissionen. Catella Property Asset Management AB sköter den löpande, kommersiella och tekniska förvaltning åt Tre Kronor.

Se länk för det fullständiga pressmeddelandet.


Tre Kronor Property Investment offentliggör prospekt i samband med nyemission

2018-09-26

Tre Kronor Property Investment AB (publ) ("Tre Kronor" eller "Bolaget") offentliggjorde 21 september 2018 att avtal, villkorat av finansiering, tecknats om förvärv av samtliga aktier i ett bolag som direkt eller indirekt äger 50 fastigheter innehållandes 43 stycken matbutiker i Sverige ("GSS-Portföljen") samt att Tre Kronor för att kunna uppfylla finansieringsvillkoret beslutat att genomföra en riktad kontantemission om högst 350 MSEK ("Emissionen") till en teckningskurs som fastställts av styrelsen till SEK 107 per aktie.

Styrelsen i Tre Kronor har med anledning av Emissionen upprättat ett prospekt som idag, den 26 september 2018, har godkänts av Finansinspektionen samt därefter offentliggjorts av Tre Kronor. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt på Tre Kronors webbplats (www.3krproperty.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Tre Kronors intjäningsförmåga stärks genom förvärvet. Efter förvärv av GSS-Portföljen beräknas Tre Kronors intjäningsförmåga (förvaltningsresultat före skatt) till cirka SEK 80 miljoner eller lägst SEK 9,3 per aktie vilket motsvarar cirka SEK 9,7 per aktie efter justering för kassa till projekt i befintligt bestånd. Efter Bolagets initiala förvärv oktober 2017 var motsvarande beräknade intjäningsförmåga SEK 31 miljoner eller SEK 8,8 per aktie.

Baserat på den ökande intjäningsförmågan och nuvarande finansiella ställning bedömer styrelsen att bolaget kommer kunna öka sin årliga utdelning för kalenderår 2019. Slutligt beslut om sådan utdelning är dock upp till kommande årsstämma.

Rådgivare
Catella Bank S.A. är joint bookrunner tillsammans med ABG Sundal Collier AB. DNB Bank ASA filial Sverige är emissionsinstitut. Catella Corporate Finance Stockholm AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Glimstedt Stockholm KB är legal rådgivare till Tre Kronor i samband med Emissionen. Catella Property Asset Management AB sköter den löpande, kommersiella och tekniska förvaltning åt Tre Kronor.

Se länk för det fullständiga pressmeddelandet.


Tre Kronor Property Investment har tecknat villkorat avtal om förvärv av livsmedelsfastigheter i Sverige och avser genomföra nyemission

2018-09-21

Tre Kronor Property Investment AB (publ) ("Tre Kronor" eller "Bolaget") avser att genomföra det första större förvärvet av livsmedelsfastigheter i Sverige sedan Bolaget skapades och listades på Nasdaq First North föregående år. I samband med detta genomför Tre Kronor en till allmänheten riktad nyemission om högst SEK 350 miljoner ("Emissionen").

Bolaget har tecknat villkorat avtal om förvärv av 50 fastigheter med 43 matbutiker i Sverige till ett underliggande fastighetsvärde om SEK 903 miljoner ("GSS-Portföljen"). Affären, som är villkorad av att Emissionen genomförs och att Bolaget tillförs minst SEK 325 miljoner före emissionskostnader, sker genom bolagsförvärv. Förvärvet avses finansieras genom Emissionen samt upptagande av ny bankskuld.

Tre Kronors intjäningsförmåga stärks genom förvärvet. Efter förvärv av GSS-Portföljen beräknas Tre Kronors intjäningsförmåga (förvaltningsresultat före skatt) till cirka SEK 80 miljoner eller lägst SEK 9,3 per aktie vilket motsvarar cirka SEK 9,7 per aktie efter justering för kassa till projekt i befintligt bestånd. Efter Bolagets initiala förvärv oktober 2017 var motsvarande beräknade intjäningsförmåga SEK 31 miljoner eller SEK 8,8 per aktie.

Förvärvet, som förutsätter att Emissionen genomförs, förväntas förbättra förutsättningarna för Tre Kronor att skapa aktieägarvärde och stärker Tre Kronors utdelningsförmåga. Efter förvärvet och Emissionen uppgår Tre Kronors eget kapital till cirka SEK 1 000 miljoner, och en bredare ägarbas förväntas skapa förutsättningar för en mer attraktiv och likvid aktie.

Emissionen

Emissionen syftar till att möjliggöra en expansion av Bolagets verksamhet och att kunna finansiera förvärvet av GSS-Portföljen. Motivet till den riktade nyemissionen till allmänheten är att säkerställa att Tre Kronor tillförs kapital för att kunna genomföra förvärvet. Syftet med beslutet om en riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är huvudsakligen att tillvarata möjligheten att, på attraktiva villkor, till en begränsad kostnad och kort tid, anskaffa kapital för tillväxt, och därmed främja Tre Kronors möjligheter att skapa ytterligare värde för alla aktieägare.

Teckningskursen har fastställts av styrelsen till SEK 107 per aktie vilket motsvarar en rabatt om cirka 4,3 procent mot den volymviktade stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North under nittio (90) handelsdagar från och med den 16 maj 2018 till och med 20 september 2018.

Tre Kronor har, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att genomföra en riktad kontantemission till allmänheten om högst SEK 350 miljoner. Totalt kommer högst 3 271 029 aktier att emitteras inom ramen för Emissionen, vilket innebär en utspädning för befintliga aktieägare i Tre Kronor om 38,1 procent.

Tidplan (indikativ)

  • Den 27 september Offentliggörande av prospekt
  • Den 27 september Teckningsperiod startar
  • Den 18 oktober Teckningsperioden avslutas
  • Omkring 24 oktober Offentliggörande av utfall av Emissionen

Förvärven

GSS-Portföljen utgörs av 50 fastigheter med 43 matbutiker i företrädesvis södra och mellersta Sverige, vilket överlappar väl med Tre Kronors nuvarande fastigheter. Idag är Systembolaget största hyresgäst och efter förvärvet blir ICA den enskilt största hyresgästen.

Samtliga fastigheter förvärvas i bolagsform genom förvärv av samtliga aktier i AEVS Grocery Stores Sweden AB, ett bolag som innan förvärvet förvaltas av Brunswick Real Estate. Totalt kommer åtta stycken bolag att förvärvas, där varje bolag äger en eller flera fastigheter. Aktierna förvärvas för en preliminär köpeskilling om SEK 47 miljoner baserat på ett överenskommet underliggande värde på fastigheterna, före avdrag för latent skatt och tekniska brister, om SEK 903 miljoner. Utöver att erlägga köpeskillingen för aktierna ska Tre Kronor lösa bolagens koncern- och bankskulder om sammanlagt preliminärt SEK 715 miljoner.

Efter förvärvet beräknas det totala fastighetsvärdet i Tre Kronor uppgå till drygt SEK 2 308 miljoner.

Förvärvet finansieras genom Emissionen till allmänheten om högst SEK 350 miljoner före avdrag för emissionskostnader samt upptagande av nya kreditfaciliteter om SEK 541,5 miljoner. Köpeskillingen för aktierna ska erläggas på tillträdesdagen den 7 november 2018.

Genom detta förvärv utökas Bolagets totala uthyrningsbara area med 68 787 kvadratmeter. Beräknat driftnetto ökar genom förvärvet från cirka SEK 87 miljoner till cirka SEK 137 miljoner på årsbasis. Beräknat förvaltningsresultat före skatt ökar från cirka SEK 51 miljoner till cirka SEK 80 miljoner på årsbasis. 

Rådgivare

Catella Bank S.A. är joint bookrunner tillsammans med ABG Sundal Collier AB. DNB Bank ASA filial Sverige är emissionsinstitut. Catella Corporate Finance Stockholm AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Glimstedt Stockholm KB är legal rådgivare till Tre Kronor i samband med Emissionen. Catella Property Asset Management AB sköter kommersiell och teknisk förvaltning åt Tre Kronor.

Se länk för det fullständiga pressmeddelandet.


Ny kundportal för service o felanmälningar

2018-09-18

Vi lanserar nu en ny kundportal ditt alla service och felanmälningar skall anmälas.

I och med detta kommer CAM-service att upphöra den 15 oktober.

Om ni redan är hyresgäst hos oss vänligen besök "För hyresgäster" för mer information.


Tre Kronor Property Investment AB (publ) genomför riktad nyemission av aktier

2018-08-29

Tre Kronor Property Investment offentliggör idag en riktad nyemission om 18 911 aktier till en teckningskurs om 117 kronor per aktie.

De nya aktierna kommer att användas som betalning genom kvittning av fordran för två förvärv där 8 547 aktier ska tecknas av säljaren Fordret Förvaltning AB och 10 364 aktier ska tecknas av säljaren Eva Katarina Berglöf.

Det ena förvärvet avser Östra Via 1:62 i Örebro Kommanditbolag och indirekt fastigheten Örebro Östra Via 1:62 som förvärvas av koncernbolagen 3KR Alva 8 AB och 3KR Alva 7 AB. Det andra förvärvet avser fastigheten Forshaga Deje 5:13 som förvärvas av koncernbolaget Månviolen Fastighets AB. Tillträde i de båda affärerna kommer att ske den 30 augusti 2018. För mer information se pressmeddelande från den 18 juli 2018.

Den riktade nyemissionen beslutades av styrelsen idag den 29 augusti 2018 med stöd i bemyndigande från årsstämman den 3 april 2018. Emissionen förväntas slutföras under början av september månad 2018.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kvitta Bolagets skuld till tecknarna som uppstått till följd av ingångna överlåtelseavtal avseende förvärv av Östra Via 1:62 i Örebro Kommanditbolag och Forshaga Deje 5:13.

Teckningskursen om 117 kronor per aktie har fastställts av styrelsen och baseras på överenskommelse med tecknarna enligt ingångna överlåtelseavtal. Tidpunkt för teckning och betalning i nyemissionen har bestämts till den 30 augusti 2018, med rätt för styrelsen att senarelägga sådan tidpunkt.

Nyemissionen medför att antalet aktier i Tre Kronor ökar med 18 911 aktier från 5 289 300 aktier till totalt 5 308 211 aktier och aktiekapitalet ökar med 18 911 kronor från 5 289 300 kronor till totalt 5 308 211 kronor. Nyemissionen innebär en aktieutspädning om cirka 0,36 procent.

Se länk för det fullständiga pressmeddelandet


Nyfiken på nya lokaler?

Välkommen med dina frågor till 08-463 32 55, alternativt skicka ett mejl till: uthyrning@catella.se

Lediga lokaler