Nyheter

Senaste nyheterna

Tre Kronor Property Investment AB (publ) publicerar årsredovisning för 2018

2019-03-12

Tre Kronor Property Investments årsredovisning för 2018 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.3krproperty.se

2019-03-12

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: 
Michael Johansson, vd; telefon: +46 73-200 40 28, e-mail: michael.johansson@3krproperty.se, alternativt se bolagets hemsida: www.3krproperty.se

Bolagets aktie (3KR.ST) är upptagen till handel på Nasdaq First North med FNCA Sweden AB som Certified Adviser, +46(0)8-528 00 39, info@fnca.se.


Bokslutskommuniké 2018

2019-02-28

Bokslutskommuniké 2018

 • Hyresintäkterna uppgår till 101 mkr (15 mkr).
 • Driftsöverskottet uppgår till 74 mkr (11 mkr).
 • Överskottsgraden uppgår till 73% (71%).
 • Värdet på fastighetsportföljen uppgick till 2.282 mkr (903 mkr) vilket ger orealiserade värdeförändringar om 162 mkr (83 mkr).
 • Resultat efter skatt uppgick till 149 mkr (50 mkr).
 • Resultat per aktie uppgick till 24,8 kronor (14,1 kronor).
 • Styrelsen föreslår att aktieutdelningen höjs till 8,25 kronor (8,00 kronor) per aktie och år med första kvartalsvisa avstämningsdag 2019-04-25.

Se länk för den fullständiga bokslutskommunikén.


Tre Kronor Property Investment AB (publ) genomför riktad nyemission av aktier i samband med fastighetsförvärv

2019-01-30

Tre Kronor Property Investment AB ("Tre Kronor" eller "Bolaget") offentliggör idag en riktad nyemission om 40 323 aktier till en teckningskurs om 124 kronor per aktie. De nya aktierna kommer att användas som betalning genom kvittning av fordran för ett förvärv där 40 323 aktier ska tecknas av säljaren Fogelvik NordVäst AB ("Säljaren").

Förvärvet avser Visionsbolaget 15505 AB och indirekt fastigheterna Kolbäcks-Vallby 1:31 i Hallstahammar, Vargen 10 och 11 i Norberg och Göta 3 i Orsa ("Förvärvet"). De förvärvade fastigheterna omfattar i huvudsak ytor för dagligvaruhandel och de största hyresgästerna är Hemköp följt av ICA och Systembolaget. Tillträde beräknas ske den 31 januari 2019.

"Förvärvet för in ytterligare tre välbelägna dagligvarufastigheter vars lägen skapar betydande förvaltningssynergier. I och med förvärven fortsätter Tre Kronor att stärka sin roll som fastighetsägare inom dagligvaruhandeln." säger Michael Johansson, vd på Tre Kronor Property Investment AB (publ).

"Vi säljer fastigheterna för att fokusera vårt bestånd till hyresbostäder i våra prioriterade orter och ser samtidigt fram emot att ha fortsatt exponering mot dagligvarufastigheter som aktieägare i Tre Kronor.", säger Isabelle Wikner, vd på Fogelvik NordVäst AB.

Genom Förvärvet beräknas Tre Kronors uthyrbara area öka med 4 680 kvm. Bolagets driftnetto bedöms öka med cirka SEK 2,4 miljoner och intjäningsförmågan bedöms öka med SEK 1,6 miljoner motsvarande cirka SEK 0,2 per aktie.

Den riktade nyemissionen beslutades av styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämman den 3 april 2018. Emissionen förväntas slutföras under början av februari månad 2019. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kvitta Bolagets skuld till Säljaren som uppstått till följd av Förvärvet.

Teckningskursen om 124 kronor per aktie har fastställts av styrelsen och baseras på överenskommelse med Säljaren enligt ingånget överlåtelseavtal. Tidpunkt för teckning och betalning i nyemissionen har bestämts till den 31 januari 2019, med rätt för styrelsen att senarelägga sådan tidpunkt.

Nyemissionen medför att antalet aktier i Tre Kronor ökar med 40 323 aktier från 8 454 679 aktier till totalt 8 495 002 aktier och aktiekapitalet ökar med 40 323 kronor från 8 454 679 kronor till totalt 8 495 002 kronor. Nyemissionen innebär en aktieutspädning om cirka 0,47 procent.

Se länk för det fullständiga pressmeddelandet.


Tre Kronor offentliggör utfall i riktad nyemission och går vidare med förvärv av GSS-Portföljen

2018-10-24

Tre Kronor Property Investment AB (publ) ("Tre Kronor" eller "Bolaget") offentliggjorde den 21 september 2018 att Bolaget tecknat villkorat avtal om förvärv av livsmedelsfastigheter i Sverige för ett överenskommet fastighetsvärde om SEK 903 miljoner ("GSS-Portföljen") och avsåg att genomföra en riktad kontant nyemission om lägst 3 037 384 aktier ("Emissionen").

Den 24 oktober beslutade Tre Kronors styrelse om tilldelning av 3 146 468 stycken tecknade aktier vilket motsvarar en emissionslikvid om cirka SEK 337 miljoner före emissionskostnader.

"Vi får genom förvärvet av GSS-Portföljen en stärkt utdelningsförmåga per aktie och en ökad diversifiering av fastighetsportföljen. Genom Emissionen har vi även breddat vår ägarkrets och når ett eget kapital om cirka SEK 1 miljard, vilket sammantaget skapar förutsättningar för en mer likvid och attraktiv aktie" säger Bernt-Olof Gustafsson, styrelseordförande i Tre Kronor Property Investment AB (publ)

"Förvärvet skapar ökade synergier för Tre Kronor och vi ser tydliga skalfördelar och en ökad effektivisering genom de förvaltningssystem vi på kort tid har byggt upp. ICA blir nu vår enskilt största hyresgäst efter förvärvet. Tre Kronor är efter Emissionen välkapitaliserat och vi är nu redo att genom aktiv dialog med våra hyresgäster skapa värde för våra hyresgäster, deras kunder och Tre Kronors aktieägare. Efter förvärvet av GSS-Portföljen ökar Tre Kronors beräknade driftnetto till SEK 137 miljoner" säger Michael Johansson, vd på Tre Kronor Property Investment AB (publ)

"Vi såg ett stort intresse för Tre Kronor och Emissionen. Det fanns även ett tydligt intresse från institutionella investerare vilket kommer synas i aktieboken. Det faktum att Tre Kronor nu genom riktade kontantemissioner kopplade till förvärv på mindre än ett år tagit in drygt SEK 877 miljoner visar tydligt på viljan bland investerare att få exponering mot livsmedelsfastigheter - en delmarknad där främst pensionsfonder och större livbolag varit de huvudsakliga investerarna." säger Martin Malhotra, ansvarig projektledare på Catella

Emissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 37,2 procent i förhållande till antalet aktier genom att antalet utestående aktier i Bolaget ökar med 3 146 468 aktier från 5 308 211 aktier till totalt 8 454 679 aktier och aktiekapitalet ökar med SEK 3 146 468 från SEK 5 308 211 till totalt SEK 8 454 679.

GSS-Portföljen utgörs av 43 matbutiker i företrädesvis södra och mellersta Sverige, vilket överlappar väl med Tre Kronors nuvarande fastigheter. Idag är Systembolaget största hyresgäst och efter förvärvet blir ICA den enskilt största hyresgästen. Efter förvärvet beräknas det totala fastighetsvärdet i Tre Kronor uppgå till drygt SEK 2 308 miljoner. Genom förvärvet ökar beräknat driftnetto till cirka SEK 137 miljoner på årsbasis och beräknat förvaltningsresultat före skatt ökar till cirka SEK 80 miljoner på årsbasis.

Rådgivare
Catella Bank S.A. är joint bookrunner tillsammans med ABG Sundal Collier AB. DNB Bank ASA filial Sverige är emissionsinstitut. Catella Corporate Finance Stockholm AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Glimstedt Stockholm KB är legal rådgivare till Tre Kronor i samband med Emissionen. Catella Property Asset Management AB sköter den löpande, kommersiella och tekniska förvaltning åt Tre Kronor.

Se länk för det fullständiga pressmeddelandet.


Tre Kronor Property Investment offentliggör prospekt i samband med nyemission

2018-09-26

Tre Kronor Property Investment AB (publ) ("Tre Kronor" eller "Bolaget") offentliggjorde 21 september 2018 att avtal, villkorat av finansiering, tecknats om förvärv av samtliga aktier i ett bolag som direkt eller indirekt äger 50 fastigheter innehållandes 43 stycken matbutiker i Sverige ("GSS-Portföljen") samt att Tre Kronor för att kunna uppfylla finansieringsvillkoret beslutat att genomföra en riktad kontantemission om högst 350 MSEK ("Emissionen") till en teckningskurs som fastställts av styrelsen till SEK 107 per aktie.

Styrelsen i Tre Kronor har med anledning av Emissionen upprättat ett prospekt som idag, den 26 september 2018, har godkänts av Finansinspektionen samt därefter offentliggjorts av Tre Kronor. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt på Tre Kronors webbplats (www.3krproperty.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Tre Kronors intjäningsförmåga stärks genom förvärvet. Efter förvärv av GSS-Portföljen beräknas Tre Kronors intjäningsförmåga (förvaltningsresultat före skatt) till cirka SEK 80 miljoner eller lägst SEK 9,3 per aktie vilket motsvarar cirka SEK 9,7 per aktie efter justering för kassa till projekt i befintligt bestånd. Efter Bolagets initiala förvärv oktober 2017 var motsvarande beräknade intjäningsförmåga SEK 31 miljoner eller SEK 8,8 per aktie.

Baserat på den ökande intjäningsförmågan och nuvarande finansiella ställning bedömer styrelsen att bolaget kommer kunna öka sin årliga utdelning för kalenderår 2019. Slutligt beslut om sådan utdelning är dock upp till kommande årsstämma.

Rådgivare
Catella Bank S.A. är joint bookrunner tillsammans med ABG Sundal Collier AB. DNB Bank ASA filial Sverige är emissionsinstitut. Catella Corporate Finance Stockholm AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Glimstedt Stockholm KB är legal rådgivare till Tre Kronor i samband med Emissionen. Catella Property Asset Management AB sköter den löpande, kommersiella och tekniska förvaltning åt Tre Kronor.

Se länk för det fullständiga pressmeddelandet.


Tre Kronor Property Investment har tecknat villkorat avtal om förvärv av livsmedelsfastigheter i Sverige och avser genomföra nyemission

2018-09-21

Tre Kronor Property Investment AB (publ) ("Tre Kronor" eller "Bolaget") avser att genomföra det första större förvärvet av livsmedelsfastigheter i Sverige sedan Bolaget skapades och listades på Nasdaq First North föregående år. I samband med detta genomför Tre Kronor en till allmänheten riktad nyemission om högst SEK 350 miljoner ("Emissionen").

Bolaget har tecknat villkorat avtal om förvärv av 50 fastigheter med 43 matbutiker i Sverige till ett underliggande fastighetsvärde om SEK 903 miljoner ("GSS-Portföljen"). Affären, som är villkorad av att Emissionen genomförs och att Bolaget tillförs minst SEK 325 miljoner före emissionskostnader, sker genom bolagsförvärv. Förvärvet avses finansieras genom Emissionen samt upptagande av ny bankskuld.

Tre Kronors intjäningsförmåga stärks genom förvärvet. Efter förvärv av GSS-Portföljen beräknas Tre Kronors intjäningsförmåga (förvaltningsresultat före skatt) till cirka SEK 80 miljoner eller lägst SEK 9,3 per aktie vilket motsvarar cirka SEK 9,7 per aktie efter justering för kassa till projekt i befintligt bestånd. Efter Bolagets initiala förvärv oktober 2017 var motsvarande beräknade intjäningsförmåga SEK 31 miljoner eller SEK 8,8 per aktie.

Förvärvet, som förutsätter att Emissionen genomförs, förväntas förbättra förutsättningarna för Tre Kronor att skapa aktieägarvärde och stärker Tre Kronors utdelningsförmåga. Efter förvärvet och Emissionen uppgår Tre Kronors eget kapital till cirka SEK 1 000 miljoner, och en bredare ägarbas förväntas skapa förutsättningar för en mer attraktiv och likvid aktie.

Emissionen

Emissionen syftar till att möjliggöra en expansion av Bolagets verksamhet och att kunna finansiera förvärvet av GSS-Portföljen. Motivet till den riktade nyemissionen till allmänheten är att säkerställa att Tre Kronor tillförs kapital för att kunna genomföra förvärvet. Syftet med beslutet om en riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är huvudsakligen att tillvarata möjligheten att, på attraktiva villkor, till en begränsad kostnad och kort tid, anskaffa kapital för tillväxt, och därmed främja Tre Kronors möjligheter att skapa ytterligare värde för alla aktieägare.

Teckningskursen har fastställts av styrelsen till SEK 107 per aktie vilket motsvarar en rabatt om cirka 4,3 procent mot den volymviktade stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North under nittio (90) handelsdagar från och med den 16 maj 2018 till och med 20 september 2018.

Tre Kronor har, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att genomföra en riktad kontantemission till allmänheten om högst SEK 350 miljoner. Totalt kommer högst 3 271 029 aktier att emitteras inom ramen för Emissionen, vilket innebär en utspädning för befintliga aktieägare i Tre Kronor om 38,1 procent.

Tidplan (indikativ)

 • Den 27 september Offentliggörande av prospekt
 • Den 27 september Teckningsperiod startar
 • Den 18 oktober Teckningsperioden avslutas
 • Omkring 24 oktober Offentliggörande av utfall av Emissionen

Förvärven

GSS-Portföljen utgörs av 50 fastigheter med 43 matbutiker i företrädesvis södra och mellersta Sverige, vilket överlappar väl med Tre Kronors nuvarande fastigheter. Idag är Systembolaget största hyresgäst och efter förvärvet blir ICA den enskilt största hyresgästen.

Samtliga fastigheter förvärvas i bolagsform genom förvärv av samtliga aktier i AEVS Grocery Stores Sweden AB, ett bolag som innan förvärvet förvaltas av Brunswick Real Estate. Totalt kommer åtta stycken bolag att förvärvas, där varje bolag äger en eller flera fastigheter. Aktierna förvärvas för en preliminär köpeskilling om SEK 47 miljoner baserat på ett överenskommet underliggande värde på fastigheterna, före avdrag för latent skatt och tekniska brister, om SEK 903 miljoner. Utöver att erlägga köpeskillingen för aktierna ska Tre Kronor lösa bolagens koncern- och bankskulder om sammanlagt preliminärt SEK 715 miljoner.

Efter förvärvet beräknas det totala fastighetsvärdet i Tre Kronor uppgå till drygt SEK 2 308 miljoner.

Förvärvet finansieras genom Emissionen till allmänheten om högst SEK 350 miljoner före avdrag för emissionskostnader samt upptagande av nya kreditfaciliteter om SEK 541,5 miljoner. Köpeskillingen för aktierna ska erläggas på tillträdesdagen den 7 november 2018.

Genom detta förvärv utökas Bolagets totala uthyrningsbara area med 68 787 kvadratmeter. Beräknat driftnetto ökar genom förvärvet från cirka SEK 87 miljoner till cirka SEK 137 miljoner på årsbasis. Beräknat förvaltningsresultat före skatt ökar från cirka SEK 51 miljoner till cirka SEK 80 miljoner på årsbasis. 

Rådgivare

Catella Bank S.A. är joint bookrunner tillsammans med ABG Sundal Collier AB. DNB Bank ASA filial Sverige är emissionsinstitut. Catella Corporate Finance Stockholm AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Glimstedt Stockholm KB är legal rådgivare till Tre Kronor i samband med Emissionen. Catella Property Asset Management AB sköter kommersiell och teknisk förvaltning åt Tre Kronor.

Se länk för det fullständiga pressmeddelandet.


Ny kundportal för service o felanmälningar

2018-09-18

Vi lanserar nu en ny kundportal ditt alla service och felanmälningar skall anmälas.

I och med detta kommer CAM-service att upphöra den 15 oktober.

Om ni redan är hyresgäst hos oss vänligen besök "För hyresgäster" för mer information.


Tre Kronor Property Investment AB (publ) genomför riktad nyemission av aktier

2018-08-29

Tre Kronor Property Investment offentliggör idag en riktad nyemission om 18 911 aktier till en teckningskurs om 117 kronor per aktie.

De nya aktierna kommer att användas som betalning genom kvittning av fordran för två förvärv där 8 547 aktier ska tecknas av säljaren Fordret Förvaltning AB och 10 364 aktier ska tecknas av säljaren Eva Katarina Berglöf.

Det ena förvärvet avser Östra Via 1:62 i Örebro Kommanditbolag och indirekt fastigheten Örebro Östra Via 1:62 som förvärvas av koncernbolagen 3KR Alva 8 AB och 3KR Alva 7 AB. Det andra förvärvet avser fastigheten Forshaga Deje 5:13 som förvärvas av koncernbolaget Månviolen Fastighets AB. Tillträde i de båda affärerna kommer att ske den 30 augusti 2018. För mer information se pressmeddelande från den 18 juli 2018.

Den riktade nyemissionen beslutades av styrelsen idag den 29 augusti 2018 med stöd i bemyndigande från årsstämman den 3 april 2018. Emissionen förväntas slutföras under början av september månad 2018.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kvitta Bolagets skuld till tecknarna som uppstått till följd av ingångna överlåtelseavtal avseende förvärv av Östra Via 1:62 i Örebro Kommanditbolag och Forshaga Deje 5:13.

Teckningskursen om 117 kronor per aktie har fastställts av styrelsen och baseras på överenskommelse med tecknarna enligt ingångna överlåtelseavtal. Tidpunkt för teckning och betalning i nyemissionen har bestämts till den 30 augusti 2018, med rätt för styrelsen att senarelägga sådan tidpunkt.

Nyemissionen medför att antalet aktier i Tre Kronor ökar med 18 911 aktier från 5 289 300 aktier till totalt 5 308 211 aktier och aktiekapitalet ökar med 18 911 kronor från 5 289 300 kronor till totalt 5 308 211 kronor. Nyemissionen innebär en aktieutspädning om cirka 0,36 procent.

Se länk för det fullständiga pressmeddelandet


Tre Kronor Property Investment genomför riktad emission och tecknar avtal om förvärv av fastigheter i Sverige och Norge

2018-07-18

Tre Kronor Property Investment AB, ("Tre Kronor" eller "Bolaget"), har idag via dotterbolag, tecknat avtal om förvärv av tretton fastigheter i Norge och fyra fastigheter i Sverige för ett bedömt underliggande fastighetsvärde om cirka SEK 495 miljoner. Bolaget har även, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, genomfört en riktad nyemission om 1 734 300 aktier till ett pris om SEK 106,96 per aktie, vilket före emissionskostnader tillfört Bolaget SEK 185,5 miljoner.

Emissionen
Motivet till den riktade nyemissionen var att tids- och kostnadseffektivt, tillföra Bolaget kapital med avsikt att kunna genomföra fastighetsförvärv. Syftet med beslutet om en riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är huvudsakligen att tillvarata möjligheten att, på attraktiva villkor, till en begränsad kostnad och kort tid, anskaffa kapital för tillväxt, och därmed främja Bolagets möjligheter att skapa ytterligare värde för alla aktieägare.

Teckningskursen har bestämts av styrelsen och baseras på den volymriktade stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under nittio (90) handelsdagar från och med den 23 februari 2018 till och med 6 juli 2018. Catella har rest större delen av kapitalet i emissionen och såväl befintliga aktieägare och nya investerare som har tecknat sig i emissionen är huvudsakligen befintliga kunder till Catella Bank S.A.

Nyemissionen syftar till att möjliggöra en expansion av Bolagets verksamhet och att kunna finansiera identifierade förvärv i Sverige och Norge. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att en riktad nyemission kan genomföras betydligt snabbare och billigare än en företrädesemission samt att bolaget kan tillföras nya strategiskt viktiga ägare. Med hänsyn till det anförda och till den föreslagna teckningskursen bedöms en riktad nyemission på föreslagna villkor vara till fördel för Bolaget och dess aktieägare.

Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 32,8 procent i förhållande till antalet aktier genom att antalet utestående aktier i Bolaget ökar med 1 734 300 aktier från 3 555 000 aktier till totalt 5 289 300 aktier och aktiekapitalet ökar med SEK 1 734 300 från SEK 3 555 000 till totalt SEK 5 289 300.

"Vi är mycket nöjda med att genom den nu genomförda riktade emissionen både ha säkrat finansieringen till förvärv i Sverige och Norge och samtidigt ha utökat aktieägarkretsen med flera större investerare. Detta ligger i linje med Tre Kronors uttalade mål att genomföra förvärv som skapar aktieägarvärde och stärker utdelningsförmågan per aktie." säger Bernt-Olof Gustafsson, styrelseordförande, Tre Kronor Property Investment AB

"Genom förvärven ökar vi förvaltad volym i Sverige och får en bra grundportfölj i Norge. Tre Kronors driftnetto beräknas genom förvärven öka till cirka SEK 87 miljoner på årsbasis. Tillväxten skapar ytterligare möjlighet för Tre Kronor att vara en aktiv fastighetsägare och att vara ett stöd till våra hyresgästers verksamhet vilket bygger värde både för dem och våra aktieägare" säger Michael Johansson, vd på Tre Kronor Property Investment AB

"Vi såg ett stort intresse för Tre Kronor och emissionen blev på kort tid övertecknad. Emissionens storlek visar tydligt på viljan bland investerare att få exponering mot livsmedelsfastigheter - en delmarknad där främst pensionsfonder och större livbolag varit de huvudsakliga investerarna. Timingen för förvärv är god i såväl Sverige som Norge och investerarna har sett ett tydligt värde i att Tre Kronor etablerar en närvaro i Norge" säger Martin Malhotra, ansvarig projektledare på Catella

Förvärven
De förvärvade fastigheterna utgörs av tretton fastigheter i Norge och fyra fastigheter i Sverige. Förvärven innebär att Bolaget utökar sin närvaro i Sverige och samtidigt etablerar sin närvaro i Norge. Samtliga förvärv, förutom två fastigheter i Sverige, sker i bolagsform.

Fastigheternas befintliga lån kommer att refinansieras med nya lån motsvarande cirka SEK 33,4 miljoner och NOK 165 miljoner från bank samt SEK 30 miljoner i junior finansiering. I samband med transaktionen kommer befintlig junior skuld om cirka SEK 50 miljoner att refinansieras. Den preliminära köpeskillingen uppgår totalt cirka 130 miljoner kronor vid en omräkningskurs om NOK/SEK 1,1. Tre Kronor erlägger del av köpeskillingen i förvärv av fastigheterna Deje 5:13 i Forshaga och Östra Via 1:62 i Örebro via en kvittningsemission om 18 911 stycken nyemitterade aktier i Tre Kronor till en överenskommen kurs om SEK 117,0 per aktie. Den slutgiltiga köpeskillingen ska motsvara den preliminära köpeskillingen med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen i bolagsaffärer och med sedvanlig likvidavräkning i rena fastighetsaffärer. Eventuella justeringar i den preliminära köpeskillingen ska regleras kontant.

Det totala fastighetsvärdet som förvärvas uppgår till SEK 82,5 miljoner i Sverige enligt extern värdering och cirka NOK 375 i Norge enligt indikativ intern värdering. Ekonomiskt tillträde är avtalat att ske den 31 augusti. Genom dessa förvärv utökas Bolagets totala uthyrningsbara area med cirka 9 200 kvadratmeter i Sverige och cirka 24 400 kvadratmeter i Norge.

Beräknat driftöverskott ökar genom förvärven från cirka SEK 54 miljoner till cirka SEK 87 miljoner på årsbasis. Beräknat förvaltningsresultat före skatt ökar från cirka SEK 32 miljoner till cirka SEK 51 miljoner på årsbasis motsvarande en ökning med cirka SEK 0,4 per aktie från cirka SEK 9,1 per aktie till cirka SEK 9,5 per aktie.

Rådgivare
Catella Bank S.A. och ABG Sundal Collier har varit joint bookrunner i den riktade emissionen. Catella Corporate Finance Stockholm AB har varit finansiell rådgivare till Tre Kronor. DNB Bank ASA, Filial Sverige har varit emissionsinstitut. Glimstedt Advokatbyrå har varit legal rådgivare i Sverige och Advokatfirmaet Selmer har varit legal rådgivare vid förvärv i Norge.

Se länk för det fullständiga pressmeddelandet


Elin Abrahamsson ny kommersiell förvaltare hos Tre Kronor

2018-06-25

Elin kommer från och med den 13 augusti att ingå i Catella Property Asset Managements uppdrag för Tre Kronor Property Investment och förstärker den kommersiella förvaltningen i bolaget.

Elin har mångårig erfarenhet inom fastighetsbranschen och kommer närmast från NFF Nordic AB/ NFF-Gruppen där hon verkat i flertalet olika roller.

Vi hälsar Elin välkommen till Tre Kronor.


Under vecka 26 kommer vår samarbetspartner LeaseGreen att besöka ett urval av våra fastigheter

2018-06-25

Syftet med besöket är att som ett pilotprojekt utföra en teknisk studie i syfte att kartlägga möjligheter att förbättra fastigheternas inomhusklimat och energieffektivitet.

Se länk för ytterligare information.


Tre Kronor har engagerat Mika Saukkila som Teknisk Chef

2018-01-15

Mika ingår i Catella Property Asset Managements uppdrag för Tre kronor Property Investment och skall jobba med den tekniska förvaltningen.

Han har trettio års erfarenhet från bygg och fastighetssektorn och kommer närmast från Fortum Värme där han varit fastighetsförvaltare. Tidigare arbetsgivare har bland andra varit Veolia, Telia och Fortifikationsverket.

Vi hälsar Mika välkommen till Tre Kronor.