Aktien

Tre Kronor Property Investments aktie handlas på Nasdaq Stockholm First North sedan den 10 november 2017.

Aktiekapitalet

Bolaget har ett aktiekapital om 8 454 679 SEK fördelat på 8 454 679 aktier. Kvotvärdet per aktie är 1 kr.

Utdelningspolicy

Utdelningar planeras att betalas kvartalsvis.

Utdelningarna till investerare är beräknad att motsvara 8 SEK per aktie och år.

Utdelningarna är beroende av gruppens tillgängliga likviditet och utdelningsbara medel och kan komma att vara föremål för långivares samtycke och gruppens uppfyllande av kovenanter enligt låneavtal. bolagets utdelningspolicy fastställs av årsstämman efter förslag från styrelsen.

Ägarstruktur

Ägarstruktur per 2018-12-31.

Aktieägare Antal aktier Andel av kapital och röster
Catella Bank 1) 4 294 194 50,8 %
Danica Pension 1)
1 281 592 15,2 %
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 536 758 6.3 %
Länsförsäkringar Fastighetsfond 450 000 5,3 %
RBC Investor Services Bank S.A 140 000 1,7 %
Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag 135 000 1,6 %
AB Rolf Nilsson 121 746 1,4 %
LGT Bank LTD 112 000 1,3 %
Erna och Victor Hasselblads Stiftelse 100 000 1,2 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB 82 652 1,0 %
10 Största aktieägare 7 253 942 85,8%
Övriga aktieägare 1 200 737 14,2 %
Totalt 8 454 679 100,0 %

1) För kunders räkning.

 

First North

Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North regleras av Nasdaq First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North.

FNCA är utsedd till Certified Adviser för Tre Kronor Property Investment AB (publ).

Handelsinformation

Kortnamn: 3KR
ISIN-kod: SE0010169516

Certified Adviser

FNCA Sweden AB
Box 5807
102 48 Stockholm
08-528 00 39
info@fnca.se

Likviditetsgarant

Erik Penser Bank