Integritetspolicy

Integritetspolicy

Att skydda din integritet är mycket viktigt för oss på Tre Kronor - vi vill hantera dina personuppgifter säkert.

Vi behandlar personuppgifter enligt denna Integritetspolicy och i enlighet med gällande lagstiftning, inklusive EU:s Databeskyddsförordning (GDPR) och andra tillämpliga nationella dataskyddslagar i Sverige

För samtliga våra tjänster och processer utvärderar vi huruvida de kommer att involvera behandling av personuppgifter, och i så fall hur lagstiftningen och intressen hos de registrerade bäst efterlevs.

Vi samlar in och behandlar personuppgifter på ett lagligt och rättvist sätt och för specifika, tydliga och legitimerade ändamål. Alla insamlade personuppgifter måste vara adekvata, relevanta och begränsade till vad som är nödvändigt i förhållande till syftet. Vi ser till att informera de registrerade på ett tydligt sätt om behandling av deras personuppgifter och deras rättigheter.

Om vi vill använda de samlade personuppgifterna för andra ändamål än det syfte som de ursprungligen samlades in för, informerar vi de registrerade och samlar även vid behov in samtycke i samband med det nya syftet. Vi arbetar för att säkerställa att de behandlade personuppgifterna är korrekta och att otillbörliga personuppgifter antingen raderas eller ändras utan dröjsmål.

Vi har genomfört tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder avseende sekretess och datasäkerhet som skyddar personuppgifterna mot förstörelse, förlust, modifiering, obehörig publicering och obehörig åtkomst eller avslöjande. Våra medarbetare har fått utbildning och instruktion i korrekt behandling av personuppgifter och vi har även interna policys och instruktioner.

När personuppgifter behandlas för vår räkning måste vi hela tiden säkerställa att personuppgifterna behandlas enligt vår instruktion.

Vi kommer inte lämna personuppgifter till tredje part om det inte krävs att det görs enligt gällande lagar, förbereder oss för rättsliga förfaranden eller försvarar anspråk eller utför tjänster för våra kunder. Dina personuppgifter kan dock överföras till och behandlas av externa leverantörer som utför tjänster åt Tre Kronor, dock endast i den utsträckning som krävs för att göra det möjligt för dessa leverantörer att utföra de tjänster som Tre Kronor begär. Endast personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla ovan angivna syften kommer att lämnas till dessa externa företag. Alla externa leverantörer måste följa våra instruktioner och tillämpliga skriftliga databehandlingsavtal och genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna.

Du kan när som helst utöva följande rättigheter i förhållande till de personuppgifter som behandlas av oss. Du har rätt att begära tillgång till personuppgifter som gäller dig. Detta inkluderar t.ex. rätten att bli informerad om huruvida personuppgifter om dig behandlas, vilka personuppgifter som behandlas, och syftet med behandlingen. Du har också rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter korrigeras.

Vi har en laglig skyldighet att se till att dina uppgifter hålls korrekta och aktuella. Vi uppmanar dig att hjälpa oss att uppfylla denna skyldighet genom att se till att du informerar oss om eventuella ändringar av din kontaktinformation genom att kontakta oss på e-postadress vd@3krproperty.se.