Pressmeddelanden

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TRE KRONOR PROPERTY INVESTMENT AB (PUBL)

Aktieägarna i Tre Kronor Property Investment AB (publ), org.nr 559106-4760, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 23 april 2019 kl. 13.00 hos Catella, Birger Jarlsgatan 6, plan 6, Stockholm.

Rätt att delta
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 15 april 2019, dels anmäla deltagande till bolaget senast måndagen den 15 april 2019. Anmälan kan göras per e-post till michael.johansson@3krproperty.se eller per post till Tre Kronor Property Investment AB (publ), c/o Catella AB, Box 5894, 102 40 Stockholm.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden. Sker deltagandet genom ombud bör behörighetshandlingar insändas före bolagsstämman. Behörighetshandlingen får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i behörighetshandlingen. Om fullmaktsgivaren är en juridisk person, ska ombudet uppvisa registreringsbevis eller annan handling som utvisar firmatecknares behörighet. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär till de aktieägare som så önskar (se nedan under "Övrigt").

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i bolagsstämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB i så god tid att omregistreringen är utförd senast måndagen den 15 april 2019. För att detta ska kunna ske måste begäran om sådan omregistrering göras till förvaltaren i god tid före nämnda dag.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om:
  a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  b) dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
10. Val av styrelse och suppleanter samt revisionsbolag eller revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
11. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.
12. Beslut om principer för utseende av valberedning.
13. Beslut om styrelsens förslag till antagande av ny bolagsordning.
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av beslut.
16. Övriga frågor.
17. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Bernt-Olof Gustavsson väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 4 - Godkännande av dagordning
Styrelsen föreslår att ovanstående dagordning godkänns.

Punkt 8b) - Dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att av den ansamlade vinsten lämnas utdelning enligt styrelsens förslag i årsredovisningen i enlighet med följande villkor. Under tiden fram till nästa årsstämma ska utdelning lämnas kvartalsvis, vid de tre första tillfällena med 2,05 kronor per aktie och vid det fjärde tillfället med 2,10 kronor per aktie, dock högst 8,25 kronor per aktie. Som avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna föreslås den 25 april 2019, den 10 juli 2019, den 9 oktober 2019 samt den 10 januari 2020.

Styrelsen föreslår vidare att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning varav viss del kan tas i anspråk för utdelning för tillkommande aktier enligt nedan.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att samtliga nya aktier som kan komma att emitteras med stöd av stämmans bemyndigande enligt punkt 14 nedan, ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket och aktierna har införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Detta innebär att rätt till första utdelning om 2,05 kronor, eller 2,10 kronor i förekommande fall, föreligger vid den första avstämningsdag enligt ovan som infaller efter införandet i aktieboken.

Punkt 9-10 - Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden, Val av styrelse och suppleanter samt revisionsbolag eller revisorer och eventuella revisorssuppleanter
Valberedningen föreslår att:

  • arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 200 000 (100 000) kronor till ordföranden och med 75 000 (25 000) kronor till envar av övriga ledamöter samt att revisorn ska arvoderas enligt löpande räkning,
  • för det fall styrelsen beslutar att inrätta styrelseutskott ska inget arvode utgå för arbete i dessa, 
  • styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att en revisor ska utses,
  • för tiden intill nästa årsstämma, Bernt-Olof Gustavsson, Mats Larsson, Magnus Ros och Cecilia Widebäck West ska omväljas till ordinarie styrelseledamöter och att Jenny Wärmé ska väljas till ny ordinarie styrelseledamot, mer information om valberedningens föreslagna styrelseledamöter återfinns på bolagets webbplats, www.3krproperty.se,
  • Bernt-Olof Gustavsson väljs till styrelsens ordförande för tiden intill nästa årsstämma, 
  • Revisionsbolaget MAZARS SET Revisionsbyrå AB, med David Johansson som huvudansvarig revisor, ska väljas till revisor för tiden intill nästa årsstämma.

Punkt 11 - Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att följande riktlinjer för ersättning till verkställande direktör ska gälla intill slutet av nästa årsstämma.

Grundlönen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. För anställningsavtalet ska en ömsesidig uppsägningstid om sex månader gälla. Avgångsvederlag utgår inte.

Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Punkt 12 - Beslut om principer för utseende av valberedning
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om följande principer för utseende av valberedningen.

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter varav en ledamot ska vara styrelsens ordförande. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Styrelsens ordförande ges i uppdrag att, med utgångspunkt från Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning per den sista bankdagen vid tredje kvartalets utgång, kontakta de tre största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var till valberedningen. Styrelseordföranden ska vara sammankallande till det första mötet där valberedningen konstitueras och ordförande utses.

Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den störste aktieägaren. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska dock inte vara valberedningens ordförande. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman.

Om ledamot utsetts av viss ägare ska ägarens namn anges. Ledamot ska lämna valberedningen om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre är en av de tre största aktieägarna, varefter ny aktieägare i storleksmässig turordning ska erbjudas att utse ledamot. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum.

Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras omedelbart. Valberedningen ska inför årsstämma lämna förslag till (i) val av ordförande vid årsstämma, (ii) val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse, (iii) styrelsearvode för styrelseordförande samt ledamöter, (iv) val av, samt arvode till, revisor, (v) beslut av principer för utseende av ny valberedning.

Punkt 13 - Beslut om antagande av ny bolagsordning
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av § 4 i bolagsordningen innebärande att höja gränserna för lägsta och högsta antal aktier respektive lägsta och högsta tillåtna aktiekapital enligt följande.

§ 4 Aktiekapital och antal aktier
Aktiekapitalet utgör lägst 8 000 000 (3 000 000)* kronor och högst  32 000 000 (12 000 000)* kronor. Antalet aktier ska vara lägst 8 000 000 (3 000 000)* stycken och högst  32 000 000 (12 000 000)* stycken.

Punkt 14 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom den i punkt 13 antagna bolagsordningens gränser. Bemyndigandet syftar till att möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, för att kunna genomföra och finansiera eventuella förvärv. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bemyndigandet även syftar till att trygga den fortsatta finansieringen av bolaget genom att bolaget tillförs nya strategiskt viktiga ägare.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt 14 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 15 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av beslut

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten

Övrigt
Handlingar
Redovisningshandlingar och revisionsberättelser avseende räkenskapsåret 2018 tillsammans med fullmaktformulär kommer att hållas tillgängligt för aktieägare på bolagets hemsida (www.3krproperty.se) under minst tre veckor närmast före stämman samt kommer även finnas tillhanda hos bolaget. Handlingarna kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Antal aktier och röster
I bolaget finns totalt 8 495 002 aktier, motsvarande 8 495 002 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter
I samband med anmälan till bolagsstämman kommer bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för årsstämman.

För ytterligare information om bolagets behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämman, se bolagets integritetspolicy på www.3krproperty.se/om-oss/integritetspolicy/ samt allmän integritetspolicy för bolagsstämmor www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf 

*enligt tidigare bolagsordning 

Stockholm i mars 2019

Tre Kronor Property Investment AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michael Johansson, vd, telefon: +46(0)73 200 40 28, e-post: michael.johansson@3krproperty.se, alternativt se bolagets hemsida: www.3krproperty.se.

Tre Kronor Property Investment AB är ett fastighetsbolag som fokuserar på välbelägna fastigheter med hög andel livsmedel och samhällsservice i Norden. Bolagets aktie handlas på Nasdaq Stockholm First North sedan den 10 november 2017 och har kortnamn "3KR". FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 39 info@fnca.se, är utsedd Certified Adviser.

1 juli, 2019
Regulatorisk

Tre Kronor Property Investment AB ("Tre Kronor" eller "Bolaget") har via dotterbolag, tecknat avtal om förvärv av en fastighet i Norge. Den förvärvade fastigheten ligger i Skoppum, Reirveien 5, ca 9 mil söder om Oslo och har Norgesgruppen AS med en Kiwi butik som största hyresgäst. Tillträde sker den 1 juli 2019.

23 april, 2019
Regulatorisk

Tre Kronor Property Investment AB (publ) avhöll den 23 april 2019 årsstämma i Stockholm. Vid årsstämman fattades beslut som framgår av nedan. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Fullständiga beslutsförslag framgår av kallelsen till årsstämman.

21 mars, 2019
Regulatorisk

Inför Tre Kronor Property Investments årsstämma den 23 april föreslår valberedningen Jenny Wärmé som ny ordinarie ledamot. I och med detta utökas styrelsen med en ordinarie ledamot. Övriga ledamöter föreslås för omval.

21 mars, 2019
Regulatorisk

Aktieägarna i Tre Kronor Property Investment AB (publ), org.nr 559106-4760, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 23 april 2019 kl. 13.00 hos Catella, Birger Jarlsgatan 6, plan 6, Stockholm.

28 februari, 2019
Regulatorisk
30 januari, 2019
Regulatorisk

Tre Kronor Property Investment AB ("Tre Kronor" eller "Bolaget") offentliggör idag en riktad nyemission om 40 323 aktier till en teckningskurs om 124 kronor per aktie. De nya aktierna kommer att användas som betalning genom kvittning av fordran för ett förvärv där 40 323 aktier ska tecknas av säljaren Fogelvik NordVäst AB ("Säljaren").

24 oktober, 2018

Tre Kronor Property Investment AB (publ) ("Tre Kronor" eller "Bolaget") offentliggjorde den 21 september 2018 att Bolaget tecknat villkorat avtal om förvärv av livsmedelsfastigheter i Sverige för ett överenskommet fastighetsvärde om SEK 903 miljoner ("GSS-Portföljen") och avsåg att genomföra en riktad kontant nyemission om lägst 3 037 384 aktier ("Emissionen").

21 september, 2018
Regulatorisk

Tre Kronor Property Investment AB (publ) ("Tre Kronor" eller "Bolaget") avser att genomföra det första större förvärvet av livsmedelsfastigheter i Sverige sedan Bolaget skapades och listades på Nasdaq First North föregående år. I samband med detta genomför Tre Kronor en till allmänheten riktad nyemission om högst SEK 350 miljoner ("Emissionen").

1
2
3
4