Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma i Tre Kronor Property Investment

Tre Kronor Property Investment AB (publ) avhöll den 3 april 2018 årsstämma i Stockholm. Vid årsstämman fattades beslut som framgår av nedan. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Fullständiga beslutsförslag framgår av kallelsen till årsstämman.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Årsstämman fastställde den i årsredovisningen för 2017 intagna resultaträkningen, balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Årsstämman beslutade att av den ansamlade vinsten om 343 057 500 kronor lämnas utdelning med 28 440 000 kronor till befintliga aktieägare och med ytterligare högst 14 220 000 kronor om fler aktier emitteras fram till nästa årsstämma och i enlighet med följande villkor. Under tiden fram till nästa årsstämma ska utdelning lämnas kvartalsvis med 2 kronor per aktie, dock högst 8 kronor. Avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna ska vara den 5 april 2018, den 10 juli 2018, den 10 oktober 2018 samt den 10 januari 2019.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
Årsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna oförändrat ska utgå med 100 000 kronor till ordföranden och med 25 000 kronor till envar av övriga ledamöter samt att revisorn ska arvoderas enligt löpande räkning.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
Årsstämman beslutade att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att en revisor ska utses.

Val av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att, för tiden intill nästa årsstämma, välja Bernt-Olof Gustafsson (omval), Mats Larsson (omval), Cecilia Widebäck West (nyval) och Magnus Ros (nyval) till ordinarie styrelseledamöter samt David Johansson till bolagets revisor. Till styrelsens ordförande valdes Bernt- Olof Gustafsson.

Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att följande riktlinjer för ersättning till verkställande direktör ska gälla intill slutet av nästa årsstämma. Grundlönen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. För anställningsavtalet ska en ömsesidig uppsägningstid om sex månader gälla. Avgångsvederlag utgår inte. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Principer för utseende av valberedning
Årsstämman beslutade om följande principer för utseende av valberedningen. Valberedningen ska ha tre ledamöter, varav en ska utses till ordförande. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Styrelsens ordförande ges i uppdrag att, med utgångspunkt från Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning per den sista bankdagen vid tredje kvartalets utgång, kontakta de tre största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var till valberedningen.

Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den störste aktieägaren. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska dock inte vara valberedningens ordförande. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman.

Om ledamot utsetts av viss ägare ska ägarens namn anges. Ledamot ska lämna valberedningen om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre är en av de tre största aktieägarna, varefter ny aktieägare i storleksmässig turordning ska erbjudas att utse ledamot. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum.

Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras omedelbart. Valberedningen ska inför årsstämma lämna förslag till (i) val av ordförande vid årsstämma, (ii) val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse, (iii) styrelsearvode för styrelseordförande samt ledamöter, (iv) val av, samt arvode till, revisor, (v) beslut av principer för utseende av ny valberedning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. Bemyndigandet syftar till att möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, för att kunna genomföra och finansiera eventuella förvärv. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bemyndigandet även syftar till att trygga den fortsatta finansieringen av bolaget genom att bolagets tillförs nya strategiskt viktiga ägare.

Stockholm i april 2018
Tre Kronor Property Investment AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Michael Johansson, vd, telefon: +46(0)73 200 40 28, e-post: michael.johansson@3krproperty.se,
alternativt se bolagets hemsida: www.3krproperty.se.

Tre Kronor Property Investment AB (publ):s aktier handlas på Nasdaq Stockholm First North med FNCA Sweden AB som Certified Adviser

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Tre Kronor Property Investment AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholm First Norths regelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 april 2018 kl. 16.15 CET.

För mer information se bolagets hemsida www.3krproperty.se.

28 februari, 2019
Regulatorisk
30 januari, 2019
Regulatorisk

Tre Kronor Property Investment AB ("Tre Kronor" eller "Bolaget") offentliggör idag en riktad nyemission om 40 323 aktier till en teckningskurs om 124 kronor per aktie. De nya aktierna kommer att användas som betalning genom kvittning av fordran för ett förvärv där 40 323 aktier ska tecknas av säljaren Fogelvik NordVäst AB ("Säljaren").

24 oktober, 2018

Tre Kronor Property Investment AB (publ) ("Tre Kronor" eller "Bolaget") offentliggjorde den 21 september 2018 att Bolaget tecknat villkorat avtal om förvärv av livsmedelsfastigheter i Sverige för ett överenskommet fastighetsvärde om SEK 903 miljoner ("GSS-Portföljen") och avsåg att genomföra en riktad kontant nyemission om lägst 3 037 384 aktier ("Emissionen").

21 september, 2018
Regulatorisk

Tre Kronor Property Investment AB (publ) ("Tre Kronor" eller "Bolaget") avser att genomföra det första större förvärvet av livsmedelsfastigheter i Sverige sedan Bolaget skapades och listades på Nasdaq First North föregående år. I samband med detta genomför Tre Kronor en till allmänheten riktad nyemission om högst SEK 350 miljoner ("Emissionen").

29 augusti, 2018
Regulatorisk

Tre Kronor Property Investment AB ("Tre Kronor" eller "Bolaget") offentliggör idag en riktad nyemission om 18 911 aktier till en teckningskurs om 117 kronor per aktie.

18 juli, 2018
Regulatorisk

Tre Kronor Property Investment AB, ("Tre Kronor" eller "Bolaget"), har idag via dotterbolag, tecknat avtal om förvärv av tretton fastigheter i Norge och fyra fastigheter i Sverige för ett bedömt underliggande fastighetsvärde om cirka SEK 495 miljoner. Bolaget har även, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, genomfört en riktad nyemission om 1 734 300 aktier till ett pris om SEK 106,96 per aktie, vilket före emissionskostnader tillfört Bolaget SEK 185,5 miljoner.

10 juli, 2018
Regulatorisk
3 april, 2018
Regulatorisk

Tre Kronor Property Investment AB (publ) avhöll den 3 april 2018 årsstämma i Stockholm. Vid årsstämman fattades beslut som framgår av nedan. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Fullständiga beslutsförslag framgår av kallelsen till årsstämman.

1
2
3
4
5
6